Legal Disclaimer

Nuk ka këshillë

Kjo faqe është mohim ligjor i The Reward Foundation. Kjo faqe përmban informacione të përgjithshme për çështjet ligjore. Informacioni nuk është këshilla dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë.

Kufizimi i garancive

Informacioni ligjor në këtë faqe interneti ofrohet "siç është" pa asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar. Fondacioni i Shpërblimit nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me informacionin ligjor në këtë faqe interneti.

Pa paragjykuar përgjithësinë e paragrafit të mësipërm, Fondacioni i Shpërblimit nuk garanton që:

• Informacioni ligjor në këtë faqe interneti do të jetë vazhdimisht i disponueshëm ose në dispozicion; ose
• Informacioni ligjor në këtë faqe interneti është i plotë, i vërtetë, i saktë, i azhurnuar ose jo-mashtrues.

Përdorimi i Shërbimeve dhe Uebfaqes

Ju shprehimisht e pranoni dhe pajtoheni që:

Përdorimi juaj i Shërbimeve dhe Uebsajtit (eve) është në rrezikun tuaj të vetëm. Fondacioni Reward ka bërë çdo përpjekje për të siguruar që përmbajtja në Uebfaqe (e) dhe e bërë e disponueshme përmes Shërbimeve të jetë e saktë dhe e azhurnuar dhe e saktë në kohën e botimit. Sidoqoftë, Uebfaqja (të) dhe Shërbimet ofrohen mbi bazën 'siç është' dhe 'si të disponueshme'. Ne nuk garantojmë saktësinë, kohën e duhur, tërësinë ose përshtatshmërinë për qëllimin e përmbajtjes së dhënë në Uebfaqe (e) ose përmes Shërbimeve ose që përdorimi i Uebsajtit (eve) do të jetë i pandërprerë, pa virus ose pa gabime. Asnjë përgjegjësi nuk pranohet nga ose në emër të Fondacionit të Shpërblimit për ndonjë gabim, lëshim ose informacion të pasaktë në Uebfaqe (e) ose të disponueshëm përmes Shërbimeve.

Çdo material i shkarkuar ose i marrë ndryshe përmes përdorimit të Shërbimeve bëhet sipas gjykimit dhe rrezikut tuaj dhe ju do të jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim të sistemit tuaj kompjuterik ose humbje të të dhënave që vijnë nga shkarkimi i ndonjë materiali të tillë.

Asnjë këshillë ose informacion, qoftë me gojë apo me shkrim, i marrë nga ju nga Fondacioni i Shpërblimit nuk do të krijojë ndonjë garanci ose detyrim tjetër që nuk thuhet shprehimisht në këto Kushte dhe Kushtet.

Përgjegjësia totale e Fondacionit të Shpërblimit ndaj jush në kontratë, delikate, (përfshirë neglizhencën) në lidhje me këto Kushte dhe Kushtet, përdorimi i faqes në internet (të) dhe / ose ndonjë Shërbimi do të kufizohet në shumën më të madhe të (a) £ 150.00 dhe b) çmimi i paguar në mënyrë të vlefshme nga ju Fondacionit të Shpërblimit sipas çdo kontrate për shërbime të paguara gjatë tre muajve paraprak të ngjarjes që shkakton pretendimin.

Ju shprehimisht e pranoni dhe bini dakord që Fondacioni i Shpërblimit nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë, pasues ose shembullor, as për humbje direkte ose indirekte të fitimeve, të ardhurave, biznesit, kursimeve të parashikuara, vullnetit të mirë ose mundësisë.

Asgjë në këto Kushte dhe Kushtet nuk do të ndikojë në të drejtat ligjore të çdo konsumatori ose përjashton ose kufizon çdo përgjegjësi për mashtrim ose vdekje ose dëmtim personal që rrjedh nga neglizhenca e Fondacionit të Shpërblimit.

Asistencë profesionale

Përmbajtja në Uebfaqe (të) dhe e bërë e disponueshme përmes Shërbimeve është vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk ka për qëllim dhe as që të përbëjë këshilla ose shërbime ligjore ose të tjera profesionale ose një rekomandim për të blerë ndonjë produkt ose një shërbim mbi të cilin një duhet të merret vendimi specifik. Informacioni, përmbajtja e Uebsajtit (eve) dhe Shërbimeve nuk adresojnë rrethanat tuaja të veçanta dhe, në përputhje me rrethanat, ju nuk duhet të mbështeteni në përmbajtjen e Uebsajtit (eve) dhe Shërbimeve si një zëvendësim për këshillat e duhura profesionale.

Fondacioni i Shpërblimit nuk është përgjegjës për mënyrën se si përdoret, interpretohet ose çfarë mbështetje vendoset në përmbajtjen në Uebfaqe (të) ose në dispozicion përmes Shërbimeve. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për rezultatet e çfarëdo veprimi të ndërmarrë në bazë të informacionit të dhënë në Uebfaqe (e) ose të disponueshëm përmes Shërbimeve.

Ju nuk duhet të mbështeteni në informacionin në këtë faqe interneti si një alternativë ndaj këshillave juridike nga avokati juaj, avokati, bartësi, avokati ose ofruesi i shërbimeve të tjera ligjore ligjore.

Nëse keni ndonjë pyetje specifike për ndonjë çështje ligjore, duhet të konsultoheni me avokatin, avokatin, barristin, avokatin ose ofruesin e shërbimeve të tjera ligjore ligjore.

Ju kurrë nuk duhet të vononi të kërkoni këshilla juridike, të shpërfillni këshilla ligjore, ose të filloni ose të ndërpresni ndonjë veprim ligjor për shkak të informacioneve në këtë faqe interneti.

Detyrim

Asgjë në këtë mohim ligjor nuk do të kufizojë asnjë nga detyrimet tona në asnjë mënyrë që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi, ose të përjashtojë ndonjë nga detyrimet tona që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

Ngjarje jashtë kontrollit tonë.

Kjo klauzolë shpjegon se ne nuk jemi përgjegjës për ngjarje jashtë kontrollit tonë.

Fondacioni i Shpërblimit nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për çdo dështim për të kryer, ose vonesë në kryerjen e, ndonjë prej detyrimeve tona sipas këtyre Kushteve dhe Kushteve ose ndonjë kontrate të lidhur midis nesh që është shkaktuar nga ngjarje jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm ("Forca madhore" )

Një Ngjarje e Forcës Madhore përfshin çdo veprim, ngjarje, mos ndodh, mosveprim apo aksident përtej kontrollit tonë të arsyeshëm dhe përfshin në veçanti (pa kufizim):

  • Greva, bllokime dhe aksione të tjera industriale.
  • Trazira civile, trazira, pushtim, sulm terrorist ose kërcënim i sulmit terrorist, luftë (pavarësisht nëse deklarohet ose jo) ose kërcënim ose përgatitje për luftë.
  • Zjarr, shpërthim, stuhi, përmbytje, tërmet, rrëzim, epidemi ose katastrofë tjetër natyrore.
  • Pamundësia e përdorimit të hekurudhave, transportit detar, avionëve, transportit motorik ose mjeteve të tjera të transportit publik ose privat.
  • Pamundësia e përdorimit të rrjeteve telekomunikuese publike ose private.
Print Friendly, PDF & Email